Author : Immortal

8 posts

The origins of the traditional Scottish wedding: Scotland always seems to do things in it’s own way and style – and a Scottish wedding is no exception to the rule. In the 21st century, the Scottish wedding is an intricate blend of ancient highland tradition mixed in with modern, streamlined rites. Present day Scottish wedding …
Helen Duncan was born in Callender, Scotland, on the 25 November 1897. From an early age she is said to have displayed the ‘gift’ of medium with the spirit world. A prominent feature of her sittings was her ability to emit ‘ectoplasm’ from her mouth during her trances – a stringy white substance that is …
Mo rùn air na maraichean Hill ù o ro hù o Mo rùn air na maraichean ‘S e maraichean an t-sùgraidh Bu shunndach a leannain iad Hill ù o ro hù o Dimàirt a dh’fhàg sinn Grianaig ‘S bu chianail na caileagan A’ crathadh an cuid bhrèidean ‘S sinn fhèin a’s na crannagan Hill ù …
‘S truagh ‘s sinn ‘gad threigsinn ‘S truagh ‘s sinn ‘gad threigsinn na e hò hao oho Fad na seachduinn’ na hi ri rirì ò o-hi ò ‘s a-bho roho e hò hao oho Seachduinn nan òran na e hò hao oho Orain binn àluinn na hi ri rirì ò etc ‘S tusa cho furachail …
Haoidh o Haoidh o haoidh o-ho Haoidh o a hi u bho Haoidh o haidh o-ho An cuala sibh mun mhaighdeann chèitich Air an tug Niall Bàn an èiginn Air taobh beinne ri latha grèineadh ‘S truagh a rìgh nach b’e mi fhèin i ‘S mi nach dèanadh glaodh no èughach Cha sràcainn brollach a …
Gaol ise gaol i E o hao-o hao o Hao riri o hu o Ro-ho i o hi o Gaol ise gaol i Gaol air Anna ni’ n Nill Mi dualach mi donn Mi mar chuthaig an coill’ Mi mar smeòraich an craoibh Mi gu biorshuilleach binn Mi torrach mi trom Chan ann le balach …
Dheanainn Sùgradh Sèist Dheannain sùgradh ris a nighean duibh N’ deidh dhomh eirigh as a ‘mhadainn Dheannain sùgradh ris a nighean duibh Dheannain sùgradh ris a’ghruagaich ‘Nuair a bhiodh a’ sluagh nan codal sèist Dheannain sùgradh an àm dùsgaidh ‘N àm na siùil a bhith ‘gam pasgadh sèist Di-Luain an dèidh Di-dòmhnaich Dh’fhalbh sinn le …
PAGE TOP