Category : Poems

16 posts

Mo rùn air na maraichean Hill ù o ro hù o Mo rùn air na maraichean ‘S e maraichean an t-sùgraidh Bu shunndach a leannain iad Hill ù o ro hù o Dimàirt a dh’fhàg sinn Grianaig ‘S bu chianail na caileagan A’ crathadh an cuid bhrèidean ‘S sinn fhèin a’s na crannagan Hill ù …
‘S truagh ‘s sinn ‘gad threigsinn ‘S truagh ‘s sinn ‘gad threigsinn na e hò hao oho Fad na seachduinn’ na hi ri rirì ò o-hi ò ‘s a-bho roho e hò hao oho Seachduinn nan òran na e hò hao oho Orain binn àluinn na hi ri rirì ò etc ‘S tusa cho furachail …
Haoidh o Haoidh o haoidh o-ho Haoidh o a hi u bho Haoidh o haidh o-ho An cuala sibh mun mhaighdeann chèitich Air an tug Niall Bàn an èiginn Air taobh beinne ri latha grèineadh ‘S truagh a rìgh nach b’e mi fhèin i ‘S mi nach dèanadh glaodh no èughach Cha sràcainn brollach a …
Gaol ise gaol i E o hao-o hao o Hao riri o hu o Ro-ho i o hi o Gaol ise gaol i Gaol air Anna ni’ n Nill Mi dualach mi donn Mi mar chuthaig an coill’ Mi mar smeòraich an craoibh Mi gu biorshuilleach binn Mi torrach mi trom Chan ann le balach …
Dheanainn Sùgradh Sèist Dheannain sùgradh ris a nighean duibh N’ deidh dhomh eirigh as a ‘mhadainn Dheannain sùgradh ris a nighean duibh Dheannain sùgradh ris a’ghruagaich ‘Nuair a bhiodh a’ sluagh nan codal sèist Dheannain sùgradh an àm dùsgaidh ‘N àm na siùil a bhith ‘gam pasgadh sèist Di-Luain an dèidh Di-dòmhnaich Dh’fhalbh sinn le …
Ceud soiridh soiridh bhuam Ceud soiridh soiridh bhuam na e hò hao oho Gu strath m’eòlais na hi ri rirì ò o-hi ò ‘s a-bho roho e hò hao oho Is chon na leitir bheag na e hò hao oho bharraich bhoidhich na hi ri rirì ò etc Fàsaidh peasair ann na e hò hao …
One of Burns’ lesser known poems (not!) ……………… TAE A FERT (Fart) Oh what a sleekit horrible beastie Lurks in yer belly efter the feastie Just as ye sit doon among yer kin There sterts to stir an enormous wind. The neeps and tatties and mushy peas Stert working like a gentle breeze But soon …
PAGE TOP