Haoidh o

Haoidh o haoidh o-ho
Haoidh o a hi u bho
Haoidh o haidh o-ho
An cuala sibh mun mhaighdeann chèitich
Air an tug Niall Bàn an èiginn
Air taobh beinne ri latha grèineadh
‘S truagh a rìgh nach b’e mi fhèin i
‘S mi nach dèanadh glaodh no èughach
Cha sràcainn brollach a lèineadh
Na sràcadh gu fuaghlainn fhèin i
Le snàthaid bhig ‘s le snàth glè gheal
‘S nighinn ann an sruthan slèibh i
‘S truagh gun mise ‘s an t-òg gasda
Gun duin’ air bith bhith nar faisge
Thigeamaid gu cliùteach dhachaidh
Mar gum pòsamaid o ‘n altair

Haoidh o

Haoidh o haoidh o-ho
Haoidh o a hi u bho
Haoidh o haidh o-ho

Did you hear about the beautiful maiden
The one that Niall Bàn violated
At the mountain-side on a sunny day
I wish it had been me
I wouldn’t have torn his shirt front
And if I had I, myself, would have sown it
WIth a small needle and fine white thread
And I’d wash it in the mountain stream
Tis a pity that I wasn’t with the handsome young man
Without a soul near us
We would proudly return home
As if married from the altar