Dheanainn Sùgradh

Sèist
Dheannain sùgradh ris a nighean duibh
N’ deidh dhomh eirigh as a ‘mhadainn
Dheannain sùgradh ris a nighean duibh

Dheannain sùgradh ris a’ghruagaich
‘Nuair a bhiodh a’ sluagh nan codal

sèist

Dheannain sùgradh an àm dùsgaidh
‘N àm na siùil a bhith ‘gam pasgadh

sèist

Di-Luain an dèidh Di-dòmhnaich
Dh’fhalbh sinn le Seonaid a Aircaibh

sèist

Riof ‘gha ceangal ‘s riof ‘gha fuasgladh
muir ma guallain fuaim is fead oirr

sèist


Null ma Chaolas na Ròimh
b’fheudar dhuinn am bòm a leaiseadh

sèist


Null ma chaolas na Fraing
Maide ‘na làimh is gaoth ‘gha greasadh

sèist

Dh’fheumadh pòrsan thigh ‘nn à bùth dhith
Ged a bhiodh e crùn an cairteal

sèist

Ged a bhiodh e crùn an óirleach
Dh’fheumadh pòrsan dheith thigh ‘nn dhachaidh

sèist

The Dark-haired Girl

Chorus
I played with the young dark-haired girl
When I woke in the morning
I played with the young dark-haired girl

I played with the long-haired girl
When everyone was asleep

chorus

I played when we woke
And when the sails were unfurled

chorus

On Monday, after Sunday
We left the Orkneys on the Seonaid

chorus

Reefs taken in and reefs shaken
Waves under her bow, and her booming and whistling

chorus

Across the straits of Rome
We had to keep a tight grip on the boom

chorus

Across the narrow waters of France
She was under control and the wind driving us

chorus

She wouldn’t want a gift from a market
If a crown was her share

chorus

Even if it were a crown of gold
She wouldn’t want a gift brought home to her

chorus